Etik İlkelerimiz2023-11-22T17:30:09+03:00

Etik İlkelerimiz

NEFESOĞULLARI MOTORLU ARAÇLAR LTD. ŞTİ. ETİK POLİTİKASI

1. AMAÇ

NEFESOĞULLARI olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki ilkeleri düstur edinen, insan haklarına saygılı bir anlayış benimseyen, çalışanlarına ve iş ortaklarına yol gösterici bir rehber oluşturmayı hedefliyoruz. NEFESOĞULLARI bünyesinde ve bağlı şirketlerde çalışanlar ve tüm iş ortakları için hukuki güvenliğe dayalı, pozitif ve profesyonel bir alan yaratmak ve sürekliliğini sağlamak NEFESOĞULLARI olarak temel misyonumuzdur. NEFESOĞULLARI, tüm istihdam süreçleri, çalışma koşulları, ücret ve yan haklar ve çeşitlilik benzeri konularda küresel etik prensiplerini uyumlu hareket eder ve zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, her türlü ayrımcılık, şiddet ve tacize kesinlikle anlayış gösterilmez.

2. KAPSAM

Bu kuralların içeriği; NEFESOĞULLARI şirketleri ile çalışanlarının, hissedarlarının, tedarikçiler ve bayiler dahil olmak üzere, şirketin iş ilişkisi kurduğu tüm kurum ve kuruluşlar “iş ortakları” için geçerli olacaktır. Bu nedenle; tüm çalışanlarımız, hissedarlarımız ve iş ortaklarımız bu davranış kurallarının içeriğine karşılık gelen gereklilikleri yerine getirmek adına ellerinden gelen çabayı göstermelerini beklemekteyiz.

3. İLKELERİMİZ

NEFESOĞULLARI olarak Etik Politikası çerçevesindeki ana ilkelerimiz aşağıda belirtilmiştir.

  • İnsan Haklarına Saygı
  • Her Koşulda Hukuka Uyum
  • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
  • Çıkar Çatışmalarının Engellenmesi
  • Gizlilik ve Gizli Bilgilerin Korunması
  • Sağlıklı ve Güvenli bir İş Ortamı Yaratmak

4. SORUMLULUKLAR

NEFESOĞULLARI’nın tüm çalışanlarını ve yöneticilerini bu davranış kurallarına uymak ve iş ile ilgili tüm prosedürleri bu kurallardaki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve uygulanmasını sağlamaktan sorumlu tutmaktayız. İşbu davranış kurallarına, yürürlükteki mevzuata veya NEFESOĞULLARI etik değerlerine aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize danışabilir veya raporlayabilirsiniz.

Bu davranış kurallarının herhangi bir çalışan tarafından ihlali durumunda, iş akdinin feshi dahil olmak üzere önemli disiplin yaptırımları uygulayabileceğimizi ve aynı şekilde iş ortaklarımız tarafından işbu kuralları ihlal eder nitelikteki durumların tespiti halinde, ilgili sözleşmeler feshedilebileceğini ihtar ederiz.

İnsan Haklarına Saygı ve Uygunluk

Bütün ilişkilerinde karşılıklı insan haklarına uyumlu olmayı düstur edinen NEFESOĞULLARI olarak bizler; çalışanlarımızın, hissedarlarımızın ve tüm iş ortaklarımızın insan haklarına uygun davranmasını, onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmeyi ve insan hakları ihlallerinin engellemek için çalışmaktayız.

Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik ve Dahil Etme

NEFESOĞULLARI olarak; farklı kültürlerden, tecrübelerden ve özgeçmişlerden bireyleri istihdam etme konusunda çaba göstermekteyiz. NEFESOĞULLARI şirketlerinde öncelikle işe alımda karar verme süreçleri, ırk, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve engellilik, siyasi görüş, cinsel yönelim, etnik köken, ekonomik durum, dış görünüş, giyim ve yaşam tarzı açısından ayrımcılık yapılmaz. NEFESOĞULLARI’nın tüm istihdam süreçlerinde işin gerekliliklerine ve kişisel niteliklere bağlı ve liyakata uygun bir politika izlenmektedir. Bu kapsamda NEFESOĞULLARI tarafından; çalışanların farklılıkları ne olursa olsun, kendilerini tam olarak dahil hissettikleri, tüm davranışlarında birbirinin hak ve onurunu gözetecekleri bir çalışma ortamı sunulmaktadır. İşe alım, yerleştirme, kariyer gelişimi, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararları; çalışanın niteliği, performansı, becerisi ve deneyimi esas alınarak gerçekleştirilir. Ayrıca NEFESOĞULLARI olarak tüm çalışanlarından da birbirlerine olan davranışlarında her türlü ayrımcılığın karşısında durmalarını ve müsamaha göstermemelerini beklemekteyiz. Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü

NEFESOĞULLARI olarak; çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilmektedir. Bu kapsamda çalışanlarımız herhangi bir misilleme korkusu yaşamadan bir sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma özgürlüğüne sahiptir. Çalışma koşullarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için toplu pazarlık hakkı ve grev hakkı, yasal hükümler çerçevesinde ve ILO’nun 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi’ne uygun olarak tanınmaktadır. NEFESOĞULLARI olarak, yasal bir sendika tarafından temsil edilen, çalışanlarının özgürce seçilmiş temsilcileriyle yapıcı bir diyalog kurmayı taahhüt etmekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın ve herhangi bir nedenle işyerlerimizde ve çalışma alanlarımızda bulunan ziyaretçiler ya da iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu nedenle şirket yönetimi olarak bizler; işyerlerimizde olası tehlikeleri önlemek için en yüksek güvenlik standartlarını hedeflemekteyiz. Güvenli ve sağlıklı bir işyeri oluşturmak amacıyla yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymak, kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayıp çözmek böylelikle sağlıklı ve üretken bir işyeri ortamı sağlamak ve
bu ortamın sürdürülmesi için çalışmalara devam etmekteyiz.

Zorla Çalıştırma

NEFESOĞULLARI şirketlerinde hiçbir çalışan, hiçbir konuda baskı altında tutulmaz, tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca, NEFESOĞULLARI olarak bizlerin gönülsüz olarak ve tehdit altında çalışma olarak tanımlanan zorla çalıştırmanın her türüne karşı durmaktayız. NEFESOĞULLARI şirketlerinde, İLO’nun sözleşme ve tavsiyeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyarınca köleliğe ve insan ticaretine karşı sıfır tolerans politikası uygulamakta ve tüm İş Ortaklarının bu doğrultuda hareket etmesini beklemekteyiz.

Çocuk İşgücü

Şirketlerimizde; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesine uygun olarak çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. Çocukların fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmesine neden olan ve eğitim haklarını ellerinden alan çocuk işçiliğine şiddetle karşı çıkmaktayız.

Şiddet, Kötü Muamele ve Taciz

Tüm çalışanlarımıza güvenli bir iş ortamı sağlamayı, sizlere saygılı ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde davranmayı taahhüt etmekteyiz. NEFESOĞULLARI şirketleri ve iş ortakları tarafından, fiziksel ve psikolojik şiddetin, tacizin ve kötü muamelenin tolere edilmediği, güvenliği tehdit eden veya rahatsız edici koşulların olmadığı bir çalışma ortamının sağlaması için maksimum çabayı göstermekteyiz. Bu nedenle, fiziksel, sözlü, cinsel veya psikolojik taciz, zorbalık, suistimal veya tehdidin hiçbir türlüsüne tolerans göstermeyiz. Eyleme geçmese bile şiddet ve kötü muamele tehdidi veya korkutma amaçlı girişimler de tarafımızca kabul edilmez.

Çalışma Saatleri, Ücretler ve Özlük Hakları

NEFESOĞULLARI şirketlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan olanaklar hakkındaki geçerli yasalara uyum içinde yürütmekte ve verimli bir iş-özel hayat dengesinin kurulmasına destek olmaktayız. Ayrıca gebe çalışanlarımızın ruh ve beden sağlığını önemsemekte ve hiçbir surette gece çalışılmasına müsaade etmemekteyiz. Bununla birlikte gebe çalışanlara doktor kontrolleri için izin tanınması, doğum öncesi ve sonrası izni, süt izni benzeri yürürlükteki yerel mevzuatta tanımlanmış olan tüm izin ve yan hakları uygulamaya ihtimam göstermekteyiz. Şirketimiz tarafından sosyal yan haklar dahil olmak üzere tüm ücretler, geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak belirlenmekte ve ödenmektedir. Bizler çalışanlarımızın kişisel gelişim fırsatlarını, eğitim yatırımlarını, kariyer oryantasyonları, örnek davranışı, yenilikçiliği ve özgünlüğü teşvik etmekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması

Şirketimizde, çalışanlarımızın kişisel verilerini korumak için güncel uluslararası ve yerel mevzuatta uyumlu üst düzey gizlilik politikaları uygulanmaktadır. Bizler gibi, tüm çalışanlarımızın, hissedarlarımızın, tedarikçilerimiz ve bayilerimiz dahil olmak üzere, şirketimizin iş ilişkisi kurduğu tüm kurum ve kuruluşların ilgili veri gizliliği yasalarına uymasını beklemekteyiz.

İfade Özgürlüğü

İş ortamında çalışanlarımızın ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ilke edinmekte, çalışanlarımızın kendilerini özgürce ifade etmeleri için gerekli araç ve ortamları sağlamak için çaba göstermekteyiz.

Şüpheli Davranışlar

Şüphe edilen yanlış davranışlarla ilgili bilgilerinizi lütfen [email protected] mail adresine bildiriniz.

Call Now Button